Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 232/2019

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157391
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły



OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 15.10.2019 r., na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Włochy, została wydana decyzja Nr 232/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi publicznej gminnej ul. Przerwanej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, na działkach ew. nr: 48/5, 54, 56/4, 58/3, 57/5, 58/5 z obrębu 2-08-31.

Stronom postępowania służy prawo do zapoznania się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy Urzędu m. st. Warszawy, Al. Krakowska 257 w Warszawie (Wydział Obsługi Mieszkańców - parter, pok. 1, w godz. 800 - 1530), w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy (Al. Krakowska 257, Warszawa) - licząc od ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: