Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości SKI - BESKIDY ogłasza 9 przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości SKI – BESKIDY Sp. z o.o....

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157396
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Syndyk Masy Upadłości SKI - BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B, ogłasza 9 przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, składników masy upadłości SKI - BESKIDY Sp. z o.o. w Zwardoniu, na podstawie art. 322 pr. up. i n. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego - Komisarza z dnia 17 października 2019 roku sygn. akt VI GUp 1/15 lik za cenę nie niższą niż 8.500.000,00 zł netto.

Przedmiotem przetargu są składniki przedsiębiorstwa Upadłego w postaci:
• Nieruchomości gruntowej składająca się z kompleksu działek objętych Księgami Wieczystymi numer BB1Z/00143851/2 oraz BB1Z/00135477/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni 71 581 m², na którym znajduje się stok narciarski wraz z infrastrukturą, położona w Zwardoniu na stoku góry „Rachowiec Mały" o wartości oszacowania 12.046.100,00 zł netto.
• Ruchomości według poniższego wykazu:

Cena wywoławcza została określona na łączną kwotę 8.500.000,00 zł netto. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

Zastrzega się również, że należności przysługujące upadłemu oraz wartości pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych upadłego nie stanowią przedmiotu sprzedaży.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1 Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG - VI GUp 1/15 lik postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku SKI - BESKIDY Sp. z o.o. w up. lik. z siedzibą w Zwardoniu - NIE OTWIERAĆ" w biurze syndyka w Bielsku-Białej, przy ul. Kamińskiego 1a w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, do godziny 15:00.
2 Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na konto 38 1020 1390 0000 6802 0471 3675 bank PKO BP S.A.
3 Oferent zobowiązany jest oprócz spełnienia pozostałych warunków do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełnym regulaminem przetargu.
II. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w terminie do 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka. Zawiadomienie o wyborze oferenta zostanie opublikowane na stronie internetowej www.syndykslask.pl.

III. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 501-366-336 oraz na stronie internetowej www.syndykslask.pl.

 

drukuj ogłoszenie