Ogłoszenie

Oświadczenie Active MG Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Kielcach

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33960858
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-502 Kielce
Ulica
Paderewskiego
Osoba kontaktowa
ACTIVE MG SP. Z O.O. SP. K.

SzczegółyW związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 września 2019 r. o nr RŁO 4/2019 Active MG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach (dalej "Spółka ') informuje, że:
odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nie jest ograniczona wyłącznie do wad ukrytych;
przepisy prawa nie przewidują oddzielnego terminu odpowiedzialności sprzedawcy dla wad powstałych podczas produkcji lub wad konstrukcyjnych, a zgodnie z art. 568 § I k.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu,
art. 556 (2) k.c. przewiduje domniemanie na rzecz konsumenta istnienia wady lub jej przyczyny w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej; przepisy prawa nie przewidują domniemania zgodności towaru z zawartą umową w chwili wydania po upływie 12 miesięcy od wydania rzeczy,
Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku, gdy w udzielonej konsumentowi w okresie od 1 maja 2016 roku do 1 września 2018 roku odpowiedzi na reklamację została zamieszczona informacja wskazująca, że:
odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady ograniczona jest do wad ukrytych lub
wady powstałe podczas produkcji lub wady konstrukcyjne ujawniają się w pierwszym półroczu od zakupu lub
sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w przypadku
stwierdzenia wady przed upływem 12 miesięcy od wydania rzeczy, zaś po upływie 12 miesięcy od chwili wydania rzeczy należy domniemywać o zgodności towaru z zawartą umową w chwili wydania,
co w następstwie spowodowałoby, że mogli zostać Państwo wprowadzeni w błąd co do przysługujących Wam uprawnień reklamacyjnych, Spółka rozpatrzy reklamacje zgodnie z przepisami prawa, nawet mimo upływu ustawowego terminu na zgłoszenie niezgodności towaru z umową, na żądanie klientów, złożone w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji tj. do dnia 4 stycznia 2020, którzy wykażą rozpoznanie reklamacji w sposób wyżej opisany, chyba że ustalenie tego sposobu rozpoznania reklamacji będzie możliwe w oparciu o dane będące w posiadaniu Spółki. Reklamacje mogą być składane pocztą elektroniczną na adres email centrala@active.biz.pl.
Nadto, Spółka informuje, że w toku rozpatrywania reklamacji składanych przez konsumentów mogła uchylić się od obowiązku wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady poprzez modyfikowanie żądania konsumenta w powyższym zakresie poprzez proponowanie konsumentom, "przeszacowania towaru" lub "bonifikaty', podczas gdy żądania te nie były zgłaszane przez konsumentów. W związku z powyższym Spółka zobowiązuje się do udzielenia konsumentom, których reklamacje zostały rozpatrzone w sposób wyżej opisany w okresie od I maja 2016 roku do I września 2018 roku (niezależnie od tego czy powyższa propozycja została przez konsumenta przyjęta czy też konsument odmówił skorzystania z "przeszacowania towaru" lub "bonifikaty') bonu w wysokości 40 (słownie: czterdziestu) złotych brutto do wykorzystania na zakup produktów w sklepach stacjonarnych lub w sklepie internetowym Spółki (bez ograniczeń co do minimalnej ceny produktu) w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji, o której mowa na wstępie, tj. do dnia 4 kwietnia 2020 r.
W wykonaniu powyższego zobowiązania, Spółka informuje, że bon zostanie wydany klientom zgłaszającym takie żądanie, którzy wykażą rozpoznanie reklamacji w sposób wyżej opisany, chyba że ustalenie tego sposobu rozpoznania reklamacji będzie możliwe w oparciu o dane będące w posiadaniu Spółki. Klient może złożyć żądanie w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji tj. do dnia 4 stycznia 2020 r., w jednym z salonów sprzedaży Spółki lub przesłać na adres siedziby Spółki lub adres email: centrala@active.biz.pl.
Spółka przekaże bon nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia żądania przez konsumenta po spełnieniu przez niego warunków uprawniających do jego otrzymania. W razie wątpliwości konsument ma prawo zwrócenia się do Spółki o wyjaśnienie zasad korzystania z bonu. Uzyskanie bonu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień konsumenta do dochodzenia na drodze cywilnoprawnej dalej idących roszczeń .
33960858
drukuj ogłoszenie