Ogłoszenie

Sąd Rejonowy informuje, że zezwolił Prezydentowi Miasta Tychy na złożenie do depozytu kwoty jako odszkodowania za przejęcie nieruchomości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157402
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyOGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Tychach informuje, że postanowieniem z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt IX Ns 110/19, Sąd Rejonowy w Tychach zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Tychy - Prezydentowi Miasta Tychy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16 799 zł tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Miasta Tychy nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 5538/15 o pow. 0,0053 ha zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tychach V Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW KA1T/00007698/8, z tym, że kwota ta zostanie wydana spadkobiercom Zofii Jurowicz po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Wzywa się następców prawnych wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

drukuj ogłoszenie