Ogłoszenie

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Bielsko-Biała o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33961273
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PREZYDENT MIASTA BIELSKO-BIAŁA

SzczegółyZAWIADOMIENIE
PREZYDENT MIASTA BIELSKO-BIAŁA
Na podstawie art.24 a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późniejszymi zmianami)
informuje, że
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
przy pl. Ratuszowym 6, pokój nr 111
w terminie od 7 listopada do 28 listopada 2019 r.
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 800 do 1500
zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
projekt operatu opisowo - kartograficznego
modernizacji ewidencji gruntów i budynków
dla obrębów: Aleksandrowice, Dolne Przedmieście 13, Dolne Przedmieście 14, Dolne Przedmieście 15, Dolne Przedmieście 16, Dolne Przedmieście 17,
Dolne Przedmieście 18, Dolne Przedmieście 53, Dolne Przedmieście 54, Dolne Przedmieście 55, Dolne Przedmieście 56, Dolne Przedmieście 57, Dolne Przedmieście 81, Dolne Przedmieście 82 w jednostce ewidencyjnej Bielsko-Biała Miasto, w mieście Bielsko-Biała na prawach powiatu, woj. śląskie.
Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany został na podstawie przepisów ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019r., poz. 393).
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo- kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie stron, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyeliminować ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Po upływie terminu wyłożenia, w okresie 15 dni roboczych zostanie rozstrzygnięte przyjęcie lub odrzucenie uwag zgłoszonych do projektu. Osoby zgłaszające uwagi zostaną poinformowane o sposobie ich rozpatrzenia. Po upływie powyższych terminów, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo - kartograficznego stają się danymi ewidencyjnymi i podlegają ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i budynków.
33961273
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: