Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

łódzkie, Tuszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33962546
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA TUSZYN

SzczegółyOGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm. ) i art. 39, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm. ) oraz w związku z:
Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren dz. 199 i 200 obr. 7 w Tuszynie przy ul. 3-go Maja,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian ww miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 listopada 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 pok. 5 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 w Sali Konferencyjnej. W miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowych projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Tuszyna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2019 r. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3) - 5) ustawy ooś Burmistrz Miasta Tuszyna zawiadamia o możliwości składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Tuszyna ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy tuszyn@tuszyn.info.plz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2019 r. Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Zgodnie z art. 8a ust.1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Tuszyna danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
BURMISTRZ TUSZYNA
mgr inż. Witold Małecki
33962546
drukuj ogłoszenie