Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ENFOREST S.A. ogłasza przetarg na sprzedaż części majątku masy upadłości

dolnośląskie, Świdnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33962884
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
58-100 Świdnica
Ulica
Staszica 30
Osoba kontaktowa
BIMICOR ZENON KOWALSKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk masy upadłości ENFOREST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Walimiu, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą akt VI GUp 59/19, działając na podstawie art. 320 Prawa Upadłościowego oraz warunków zbycia w drodze przetargu zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż trzech niżej wymienionych odrębnych części majątku masy upadłości Spółki Akcyjnej ENFOREST:
PRZETARG NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEJ SPÓŁKI ENFOREST S.A., ZLOKALIZOWANEJ W WALIMIU UL. WYSZYŃSKIEGO 85 ZGODNIE Z ART. 55 1 K.C., NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ:
1. Nieruchomości:
? Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1W / 00031189/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu o łącznej powierzchni Pg= 2.0497 ha.
Na nieruchomość składają się: działka nr 132/9 oraz działka nr 132/10 zabudowane budynkami magazynowo - biurowymi o pow. zabudowy Pz = 3896 m2 i pow. użytkowej Pu = 4685 m2
? Prawo własności nieruchomości gruntowej działka nr 132/5 ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1W / 00036493/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu o łącznej powierzchni o powierzchni Pg = 1.0356 ha.
Nieruchomość wyposażona jest w kotłownię wybudowaną w 2014 roku
Nieruchomość uzbrojona jest w media i zabudowę pomocniczą.
2. Ruchomości:
? Maszyny i urządzenia służące do obróbki drewna, w tym 3-komorowa suszarnia do drewna LUKA, rok budowy 2014.
? Wyposażenie biura w postaci np. regałów, szaf, witryn, biurek, krzeseł itp. oraz sprzętu komputerowego
? Materiały i półwyroby z drewna
? Środki transportu
3. Ze sprzedaży wyłączone są środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie oraz należności przysługujące masie,
? PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GM. KŁODZKO, WOJBÓRZ 221, OPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ SW2K/00019670/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku. Na nieruchomość składają się działki nr: 301/52, 301/62, 301/63 o łącznej powierzchni 5,9842 ha.
Nieruchomość zabudowana jest: budynkiem socjalno-biurowym o pow. zabudowy Pz=117 m2, pow. użytkowa Pu = 101 m2; halą produkcyjną o pow. zabudowy Pz= 1132 m2, pow. użytkowa Pu = 1046 m2. Wysokość hali wynosi: 4,12 - 4,85 m, w części środkowej - 7,25 m
Nieruchomość wyposażana jest w baterię kondensatorów TAURUS - TECHNIC BKT-88N, rozdzielnię elektryczną, odciąg trocin HOYER A220 oraz w kotłownię (kocioł) ZĘBIEC.
Ponadto w budynku znajduje się wyposażenie socjalno-biurowe.
Teren uzbrojony jest w sieć wodną, kanalizację sanitarną oraz w instalację energii elektrycznej.
? PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ŻMIGRODZIE OBRĘB 0001 ŻMIGRÓD, OPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ SW1W/ 00047684/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy. Na nieruchomość składają się działki nr 8/41, 8/42, 8/43, 8/44, 8/45 o łącznej pow. 2.7497 ha.
Wymienione działki leżą na terenie objętym działaniem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Teren nieruchomości o powierzchni ca 14000 m2 objęty jest ochroną konserwatorską.
Nieruchomość jest nieuzbrojona.
Warunki przetargu:
? Opisane powyżej składniki majątku masy upadłościowej oferuje się do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu ofertowego za cenę wywoławczą nie niższą niż:
? Cena wywoławcza zorganizowanego przedsiębiorstwa opisanego w pkt I. - nie niższa niż 2.805.000,-zł (słowie: dwa miliony osiemset pięć tysięcy złotych)
? Cena wywoławcza nieruchomości zlokalizowanej w Wojborzu gm. Kłodzko opisanej w pkt. II -nie niższa niż 1.220.000,-zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych)
? Cena wywoławcza nieruchomości zlokalizowanej w Żmigrodzie opisanej w pkt III - nie niższa niż 755.000,-zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
? Zawiadomienie o przetargach zostanie opublikowane w dzienniku "Gazeta Wyborcza" oraz w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
? Oferty nabycia majątku masy w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem na kopercie:
? "Oferta przetargowa - Walim - sygnatura akt VI GUp 59/19 - nie otwierać" - dot. zorganizowanego przedsiębiorstwa opisanego w pkt I.
? "Oferta przetargowa - Wojbórz - sygnatura akt VI GUp 59/19 - nie otwierać" - dot. nieruchomości zlokalizowanej w Wojborzu gm. Kłodzko opisanej w pkt. II
? "Oferta przetargowa - Żmigród - sygnatura akt VI GUp 59/19 - nie otwierać" dot. nieruchomości zlokalizowanej w Żmigrodzie opisanej w pkt III
należy składać w terminie do dnia 26 listopada 2019 roku listem poleconym lub osobiście na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych (decyduje data wpływu do Sądu)
? Przystępujący do przetargu winien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości, tj. "ENFOREST" SA w upadłości nr 34 1090 2082 0000 0001 2254 7604 wadium w odpowiednich wysokościach:
? w przypadku udziału w przetargu na sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa opisanego w pkt I. wadium w kwocie 281.000,-zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), w terminie do dnia 25 listopada 2019 roku
? w przypadku udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Wojborzu gm. Kłodzko opisanej w pkt. II - należy wpłacić wadium w wysokości 122.000,-zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych), w terminie do dnia 25 listopada 2019 roku
? w przypadku udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Żmigrodzie opisanej w pkt III - należy wpłacić wadium w wysokości 76.000,-zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) w terminie do dnia 25 listopada 2019 roku
? W przetargach nie mogą uczestniczyć syndyk, upadły, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert na posiedzeniu jawnym uczestniczący w charakterze urzędowym.
? oferta powinna zawierać:
? pełne dane oferenta - imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), status prawny oferenta,
? oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię aktualnego wypisu z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych lub poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osobą fizyczna.
? oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP
? oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny (w przypadku przedsiębiorców),
? oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa z uiszczoną opłatą
? zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy;
? oferowaną cenę nabycia nie niższą niż cena wywoławcza wraz ze sposobem i terminem zapłaty
? dowód wpłaty wadium,
? oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w punkcie 5,
? oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu,
? oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego,
? podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta
? Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 28 listopada 2019 roku w Sądzie Rejonowym Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 11 w sali nr 102 bud. 11a (wejście od ulicy Barlickiego) w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów o godzinach:
? godz. 12.00 - rozpoznanie ofert na zakup zorganizowanego przedsiębiorstwa opisanego pkt. I;
? godz. 12.20 - rozpoznanie ofert na zakup nieruchomości położnej w Wojborzu gm. Walim opisanej w pkt. II,
? godz. 12.40 - rozpoznanie ofert na zakup nieruchomości położnej w Żmigrodzie opisanej w pkt. III.
? Wyboru oferty dokona syndyk, a zatwierdzenia dokona Sędzia Komisarz;
? Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza i do dnia zawarcia umowy winien wpłacić całą zaoferowaną cenę;
? Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a w razie nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym w pkt. 9 z winy oferenta wadium przepada na rzecz masy upadłości. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni roboczych od zatwierdzenia oferty;
? Zastrzega się prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji ceny w drodze przetargu ustnego, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn
? Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem przetargu można zapoznać się w Kancelarii Syndyka ul. Ratuszowa 3, 58-310 Szczawno Zdrój, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. nr 74 840 40 29
33962884
drukuj ogłoszenie