Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XI Ns 267/19 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 230.059,00 zł

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33965972
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XI Ns 267/19 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
na złożenie do depozytu sądowego kwoty 230.059,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość gruntową położoną w Jaśle,
obręb 0010 Sobniów I, stanowiącą działki ewidencyjne o numerach 109/1 (o powierzchni 0,0898 ha, która powstała z podziału działki ewidencyjnej o numerze 109), 199/2 (o powierzchni 0,2089 ha, która powstała z podziału działki ewidencyjnej o numerze 199) i 597 (o powierzchni 0,0336 ha), ustalonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 lutego 2019 r., znak N- III.7570.1.126.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 20 stycznia 2018 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33965972
drukuj ogłoszenie