Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Grupacon Sp. z o.o. w upadłości zaprasza do składania ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w Gdańsku przy ul. Polanki 35.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33966536
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-112 Warszawa
Ulica
Bagno 2/185
Osoba kontaktowa
GRUPACON SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości GRUPACON spółka z o. o. w upadłości z siedzibą Warszawie, ul. Bagno 2/185, sygnatura akt V GUp 2/19
Zaprasza do składania ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Polanki 35 .
1. Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego: GRUPACON Sp. z o.o. w upadłości, w rozumieniu art.55 1 k.c. stanowiąca oddział w Gdańsku. szczegółowo określona w opisie i oszacowaniu z dnia 26 kwietnia 2019r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Rogowskiego biegłego sądowego przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu o wartość rynkowej 1.056.000 zł ( jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych ).
2. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1.056.000 zł, (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
3. Pisemne oferty na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019r. do godz. 14.00, na adres: Kancelaria Radców Prawnych Krystian Klimas, Norbert Klimas , 45-062 Opole, ul. Kościuszki 13/8, oferty z dopiskiem na kopercie: "Oferta na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego: GRUPACON Sp. z o.o. w upadłości oddział GDAŃSK sygn. akt V GUp 2/19 - nie otwierać"
4. Oferty winny spełniać wymogi Regulaminu Sprzedaży.
Regulamin dostępny w biurze masy upadłości : 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4 , oraz 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 35.
5. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w przetargu jest dokonanie do dnia 10 grudnia 2019r. wpłaty na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku PKO BP kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL o numerze 78 1020 3668 0000 5202 0516 7889 wadium w kwocie: 105.600 zł ( sto pięć tysięcy sześćset zł ). Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym masy upadłości.
6. Przed złożeniem oferty wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz opisem i oszacowaniem wartości rynkowej przedmiotu przetargu - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z syndykiem tel. +48 609319724
7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2019r. w Kancelarii Radców Prawnych Krystian Klimas, Norbert Klimas, 45-062 Opole, ul. Kościuszki 13/8 godzina 12:00,
8. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. W takim przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, z wyjątkiem zwrotu wadium według zasad wskazanych w Regulaminie. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.
.
33966536
drukuj ogłoszenie