Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów

łódzkie, Kleszczów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33966451
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-410 Kleszczów
Ulica
Główna 47
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy w Kleszczowie

SzczegółyOGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów w zakresie korekty tekstu uchwały
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kleszczów Nr VII/62/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów w zakresie korekty tekstu uchwały zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 730 do 1530 oraz we wtorki w godz. od 900 do 1700.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie o godz. 1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu dokumentacja sprawy (projekt planu miejscowego, prognoza oddziaływania na środowisko, stanowiska organów). Zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego
i prognozy w terminie do dnia 27 grudnia 2019 r.
Uwagi do planu miejscowego i prognozy należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, albo w formie elektronicznej na adres: kancelaria@kleszczow.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kleszczów.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@kleszczow.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. Masz prawo do: dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego.
Wójt Gminy Kleszczów
Sławomir Chojnowski
33966451
drukuj ogłoszenie