Ogłoszenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach działając w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia o ponownym udziale społeczeństwa do projektu zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33967263
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-361 Kielce
Ulica
Szymanowskiego
Osoba kontaktowa
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
działając w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi
z a w i a d a m i a
o ponownym udziale społeczeństwa do projektu zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przedborska PLH260004 (gminy: Kluczewsko, Krasocin, Łopuszno, Słupia Konecka - woj. świętokrzyskie oraz Przedbórz - województwo łódzkie) oraz o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków do projektu zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla w/w obszaru Natura 2000 w ramach 21 dniowej procedury udziału społeczeństwa w dniach od 18.11.2019 r. do 09.12.2019 r.
Projekt zmiany zarządzenia wraz z uzasadnieniami dostępne będą w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce. Ponadto będą zamieszczone w serwisie internetowym RDOŚ w Kielcach: http://kielce.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych. Składanie uwag i wniosków możliwe będzie zarówno w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, w godzinach 7.30-15.30 (na piśmie lub ustnie do protokołu), a także w formie elektronicznej na adres sekretariat.kielce@rdos.gov.pl.
W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po dniu 09.12.2019 r. nie będą rozpatrywane.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
33967263
drukuj ogłoszenie