Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33968040
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-211 Kielce
Ulica
Wrzosowa
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

SzczegółyZnak: B-II.672.4.2019 Kielce dnia 18.11.2019r.
OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 15.11.2019r. na wniosek Wójta Gminy Łagów została wydana decyzja NR 5 / 2019 znak: jw. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
"Rozbudowa drogi gminnej nr 346011T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz na działce drogowej nr 399 w msc. Ćmińsk, o łącznej długości 1 790m, gmina Miedziana Góra"
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości - zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy - oraz zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości w liniach rozgraniczających inwestycję:
obręb 0002 - Ciosowa gm. Miedziana Góra
dz. nr ewid.: 4/9, 4/10, 8/9, 8/11, 9/2, 10/2, 11/5, 13, 23/5 (23/6, 23/7), 23/4 (23/8, 23/9), 18/8 (18/9, 18/10), 15/2 (15/11, 15/12), 15/3 (15/13, 15/14), 15/5 (15/15, 15/16), 15/6 (15/17, 15/18), 15/9 (15/19, 15/20), 15/10 (15/21, 15/22), 15/8 (15/23, 15/24), 14/3 (14/6, 14/7), 14/5 (14/8, 14/9), 14/1 (14/10, 14/11), 8/3 (8/13, 8/14), 8/2 (8/15, 8/16), 8/7 (8/17, 8/18), 8/6 (8/19, 8/20), 7 (7/1, 7/2), 3 (3/1, 3/2), 4/8 (4/18, 4/19), 4/7 (4/16, 4/17), 4/2 (4/14, 4/15), 4/3 (4/12, 4/13), 6 (6/1, 6/2), 276 (276/1, 276/2), 277 (277/1, 277/2)
obręb 0003 - Ćmińsk Kościelny gm. Miedziana Góra
dz. nr ewid.: 395/1, 399, 394/1 (394/3, 394/4), 400/2 (400/4, 400/5), 397/2 (397/9, 397/10), 397/3 (397/7, 397/8), 397/4 (397/5, 397/6), 398 (398/1, 398/2).
Ponadto decyzja obejmuje nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone na czas budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, dróg innych kategorii oraz cieków wodnych:
obręb 0002 - Ciosowa gm. Miedziana Góra
dz. nr ewid.: 123/3, 123/2, 18/7, 18/6, 18/4, 18/2, 18/1, 12/3, 12/2, 12/8, 12/7, 12/1, 12/5, 11/3, 11/2, 11/4, 10/1, 9/1, 8/12, 8/10, 4/11, 9/3, 10/3, 11/6, 23/5 (23/6, 23/7), 23/4 (23/8, 23/9), 18/8 (18/9, 18/10), 15/2 (15/11, 15/12), 15/3 (15/13, 15/14), 15/6 (15/17, 15/18), 15/9 (15/19, 15/20), 15/10 (15/21, 15/22), 14/3 (14/6, 14/7), 14/5 (14/8, 14/9), 14/1 (14/10, 14/11), 8/3 (8/13, 8/14), 8/2 (8/15, 8/16), 8/7 (8/17, 8/18), 8/6 (8/19, 8/20), 7 (7/1, 7/2), 3 (3/1, 3/2), 4/8 (4/18, 4/19), 4/7 (4/16, 4/17), 4/2 (4/14, 4/15), 4/3 (4/12, 4/13), 6 (6/1, 6/2), 276 (276/1, 276/2), 277 (277/1, 277/2)
obręb 0003 - Ćmińsk Kościelny gm. Miedziana Góra
dz. nr ewid.: 258/1, 258/2, 396, 395/6, 395/5, 395/4, 395/3, 394/2, 398 (398/1, 398/2), 394/1 (394/3, 394/4), 397/2 (397/9, 397/10), 397/3 (397/7, 397/8), 397/4 (397/5, 397/6), 398 (398/1, 398/2).
Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działka, z której korzystanie będzie ograniczone na czas przebudowy innej drogi publicznej została podkreślona.
Wyróżnione (pogrubione) nieruchomości stają się własnością Gminy Miedziana Góra z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna - zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z wyjątkiem nieruchomości, które stanowią już własność Gminy Miedziana Góra.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydani decyzji wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z decyzją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce pokój nr 8 (poziom 0) w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Zapoznanie z decyzją nie jest obowiązkowe.
Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Kieleckiego.
Starosta Kielecki
33968040
drukuj ogłoszenie