Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Koniecpol

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157622
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyOGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Koniecpol ustalającego Zadania Ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Białej Nidy" oraz dla obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy" dla gruntów zarządzanych przez w/w nadleśnictwo.


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od 25 listopada 2019 roku do 16 grudnia 2019 roku w siedzibie Nadleśnictwa Koniecpol oraz RDLP Katowice zostaną wyłożone do publicznej wiadomości założenia do sporządzenia aneksu do PUL Nadleśnictwa Koniecpol ustalającego Zadania Ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Białej Nidy" oraz dla obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy" dla gruntów zarządzanych przez w/w nadleśnictwo.

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081).

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowania. Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 16 grudnia 2019 r. na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, ul. św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Dokumenty w formie analogowej są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa oraz w siedzibie RDLP Katowice. Dokumenty opisowe (opis założeń do sporządzenia aneksu do PUL Nadleśnictwa Koniecpol ustalającego Zadania Ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Białej Nidy" oraz dla obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy" dla gruntów zarządzanych przez w/w nadleśnictwo) w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone na stronie internetowej RDLP w Katowicach w zakładce „Urządzanie lasu".

link: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/plan_urzadzenia_lasu

Dyrektor RDLP w Katowicach
Arkadiusz Wojciechowicz

 

drukuj ogłoszenie