Ogłoszenie

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w Kielcach

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33968761
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-303 Kielce
Ulica
Rynek
Osoba kontaktowa
URZĄD MIASTA KIELCE WYDZIAŁ GEODEZJI

SzczegółyPrezydent Miasta Kielc
Znak: G-I.6873.16.2019
Decyzja
Na podstawie art. 1, 2 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), działając jako starosta, z urzędu
orzekam
uznać za mienie gromadzkie, nieruchomości położone w Kielcach, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0026 numerami działek: 326/1 o powierzchni 0,0715 ha, 326/4 o powierzchni 0,3000 ha, 556/1 o powierzchni 0,0255 ha, 556/2 o powierzchni 0,0078 ha oraz 556/3 o powierzchni 0,0755 ha.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 r., dlatego ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
W ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce, w obrębie 0026, ujawnione są działki: nr 326/1, do której wpisany jest Skarb Państwa, jako samoistny posiadacz, nry 326/4, 556/1 i 556/3, do których wpisany jest Skarb Państwa, jako samoistny posiadacz, Miejski Zarząd Dróg w Kielcach jako użytkownik oraz nr 556/2, do której wpisana jest Gmina Kielce, jako właściciel, Miejski Zarząd Dróg jako trwały zarządca, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB-I.6740.2.9.2016.DK z dnia 18 października 2016 r.
Brak informacji o prowadzeniu dla tych nieruchomości ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów.
Przedmiotowe działki stanowiły część drogi na planie Nr 21/64, przyjętym przez Miejską Pracownię Geodezyjną Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach w dniu 13 marca 1964 r., znajdującym się w zasobach Archiwum Państwowego w Kielcach.
Wg mapy zasadniczej wsi Zagórze, sporządzonej przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Kielcach, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 19 lutego 1970 r., ww. działki odpowiadają części działki oznaczonej numerem 500, stanowiącej użytek drogowy. W rejestrze ewidencji gruntów wsi Zagórze wpisano jako władającego gruntem Urząd Gminy w Sukowie.
Działki, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce w obrębie 0026 numerami: 326/1, 326/4, 556/1, 556/2 i 556/3, stanowiły drogę, która zawsze miała charakter publiczny, ogólnodostępny, służyła nie tylko lokalnej społeczności, ale była do użytku wszystkich.
W dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomość ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Zgodnie z przepisami art. 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części (...) jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne (...). Nie ma w niniejszej sprawie wątpliwości, że grunt objęty wnioskiem stanowił drogę.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki do uznania nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0026 numerami działek: 326/1, 326/4, 556/1, 556/2 i 556/3 za mienie gromadzkie, jako mającej charakter użyteczności publicznej przed 1963 r., użytkowanej wspólnie przez mieszkańców.
Mienie gromadzkie stanowi część mienia komunalnego będącego własnością gmin.
Przedstawiając powyższe, orzekam jak w sentencji decyzji.
Decyzja niniejsza stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz katastrze nieruchomości.
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielc, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
33968761
drukuj ogłoszenie