Ogłoszenie

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec.

małopolskie, Chełmiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33968745
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
51-315 Wrocław
Ulica
Mulicka 6/14
Osoba kontaktowa
SOFTGIS S.C.

SzczegółyOGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec wraz prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.11.2019 r. do 19.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Przedmiotem wyłożenia jest część graficzna studium - rysunek Kierunki zagospodarowania przestrzennego, w granicy wskazanej czerwoną obwódką oraz część tekstowa studium - projekt tekstu zaznaczony czerwoną czcionką. Pozostała część projektu studium nie jest przedmiotem wyłożenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, w pokoju nr 14 o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chełmiec na adres Urzędu Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2020 r.
Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@chelmiec.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2020 r.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Chełmiec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Chełmiec za pomocą e-mail: iod@chelmiec.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt Gminy Chełmiec
33968745
drukuj ogłoszenie