Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa.

dolnośląskie, Ścinawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33969815
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-330 Ścinawa
Ulica
Rynek 17
Osoba kontaktowa
GMINA ŚCINAWA

SzczegółyŚcinawa, dnia 21.11.2019 r.
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA ŚCINAWY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, obręb Tymowa (uchwała o przystąpieniu Nr LIII/334/18 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2018 r.).
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, obręb Jurcz (uchwała o przystąpieniu Nr LIII/329/18 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2018 r.),
Projekty ww. miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 28 listopada 2019 r. do 23 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, w pok. Nr 24, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa pod adresem: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, w sali konferencyjnej III piętro o godzinie :
1. 11:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, obręb Tymowa,
2. 12:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, obręb Jurcz.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa na adres: Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2020 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa na adres: Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa lub na adres e-mail: urzad@scinawa.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2020 r.
Burmistrz Ścinawy
Krystian Kosztyła
33969815
drukuj ogłoszenie