Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONYCH zatrudnionych w Grupie ASR Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu, przy ul. Bielskiej 55 o skierowaniu wniosku o ukaranie do...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157648
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONYCH
o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu


Na podstawie art. 26 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oskarżyciel publiczny - inspektor pracy, działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, zawiadamia ujawnionych pokrzywdzonych zatrudnionych w Grupie ASR Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu, przy ul. Bielskiej 55 w okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. o przesłaniu do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział III Karny (ul. 1 Maja 9) wniosku o ukaranie pod zarzutem popełnienia przez osobę odpowiedzialną wykroczeń z art. 282 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1040)

Pouczenie:

1. Pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W tym celu pokrzywdzony może w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia złożyć oświadczenie, że będzie działać obok oskarżyciela publicznego - inspektora pracy, jako oskarżyciel posiłkowy. Po upływie tego terminu uprawnienie wygasa (art. 26 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).


2. Pokrzywdzony może korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny, a w wypadku, gdy pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, także pracownik tej instytucji lub jej organu nadrzędnego (art. 30 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).


3. Pokrzywdzonemu przysługuje prawo złożenia wniosku o niezamieszczanie w protokole oraz w innych dokumentach danych dotyczących miejsca jego zamieszkania i miejsca pracy (art. 37 § 13 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 148a i art. 156a Kodeksu postępowania karnego).

 

 

 

drukuj ogłoszenie