Ogłoszenie

Nabór wniosków na wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33967377
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
Al. Niepodległości 34
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyNabór wniosków na wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Działanie:
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy;
Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne;
Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne;
Nabór nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/19
Dla kogo?
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać następujące podmioty:
? pracodawcy,
? instytucje rynku pracy,
? podmioty ekonomii społecznej,
? organizacje pozarządowe,
? podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
? jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
? podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
? uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.
Na co?
W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu:
- programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób: układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychicznych oraz wynikające ze specyficznych uwarunkowań regionalnych w tym wykraczające poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych tj. regionalny program zdrowotny pn. Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 152/2019 z dnia 16 października 2019 r.).
Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki - lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
Konkurs nie będzie podzielony na rundy konkursowe.
Kiedy?
Nabór od 30 grudnia 2019 r. od godziny 00.00 do 17 stycznia 2020 r. do godziny 15.30.
Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronach internetowych www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory, www.funduszeeuropejskie.gov.ploraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
33967377
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: