Ogłoszenie

Nabór wniosków na wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33970985
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
al. Niepodległości
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyNabór wniosków na wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Działanie:
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy;
Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne;
Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne;
Nabór nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-004/19
Dla kogo?
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać następujące podmioty:
pracodawcy,
instytucje rynku pracy,
podmioty ekonomii społecznej,
organizacje pozarządowe,
podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.
Na co?
W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu:
- rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego
(m.in. poprawa efektywności programów przesiewowych, działania informacyjne),
tj. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 64/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku).
Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki - lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
Konkurs nie będzie podzielony na rundy konkursowe.
Kiedy?
Nabór od 30 grudnia 2019 r. od godziny 00.00 do 24 stycznia 2020 r. do godziny 15.30.
Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronach internetowych www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
33970985
drukuj ogłoszenie