Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gliwicach zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie III K 1071/16 dotyczącej oskarżownych o wyznaczniu terminu rozprawy.

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33976583
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-101 Gliwice
Ulica
Powstańców Warszawy 23
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W GLIWICACH III WYDZIAŁ KARNY

SzczegółySąd Rejonowy w Gliwicach Wydział III Karny na podstawie art. 131 § 2 k.p.k.
zawiadamia pokrzywdzonych,
że w sprawie o sygn. akt III K 1071/16 dotyczącej oskarżonych Rafała Gładysza, Przemysława Nazimka, Daniela Smalcugi, Dariusza Syrycy, Grzegorza Szczotki oraz Grzegorza Wiśniewskiego, oskarżonych o przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k., art. 278 § 1 k.k., art. 291 § 1 k.k., art. 276 k.k., art. 279 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. (akt oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Gliwicach - sygn. akt V Ds 21/13), wyznaczono terminy rozpraw: 12.02.2020 r., g. 9.00-12.00, sala 118, 4.03.2020 r., g. 12.00-14.30, sala 118, 25.03.2020 r., g. 9.00-12.00, sala 118, w tut. Sądzie przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach.
POUCZENIE
Sąd ustala tożsamość osoby wezwanej lub zawiadomionej na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
(§ 76 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych)
1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.).
2. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy w całości, jeżeli nie sprzeciwiają się temu prokurator, a także pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku (art 387 § 2 k.p.k.).
Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w rozprawie, jeżeli się stawi, i pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek. W tym wypadku sąd przesłuchuje go w pierwszej kolejności (art. 384 § 2 k.p.k.) - dotyczy rozprawy.
3. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Pokrzywdzony może najpóźniej na tym posiedzeniu złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 54 § 1 k.p.k. Udział prokuratora, oskarżonego, pokrzywdzonego w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi (art. 343 § 5 k.p.k.) - dotyczy posiedzenia z art. 335 k.p.k.
Pokrzywdzony jest obowiązany:
1. Zawiadomić sąd o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub pobytu na okres co najmniej 7 dni.
2. Wskazać adres do doręczeń w kraju, kiedy przebywa za granicą; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 138 k.p.k.).
3. Podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 139 k.p.k.).
33976583
drukuj ogłoszenie