Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Kaźmierz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piersko, Gmina Kaźmierz.

wielkopolskie, Kaźmierz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33978523
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-12-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-530 Kaźmierz
Ulica
Szamotulska
Osoba kontaktowa
GMINA KAŹMIERZ

SzczegółyPPPD 6721. 15.7.2019
O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Kaźmierz
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piersko, Gmina Kaźmierz.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz.1945, z 2019r. poz.60, poz.235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524, poz. 1716, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 39 pkt. 2,3,4,5 art. 54 ust.3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081) w związku z uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr V/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Piersko, Gmina Kaźmierz, zwany dalej "planem miejscowym" zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego od 2 stycznia 2020r. do
22 stycznia 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kaźmierzu ul. Szamotulska 20,w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00 w piątek w godzinach od 8.00 do 14.00, pokój 27. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie "planu miejscowego" rozwiązaniami, odbędzie się 20 stycznia 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kaźmierzu o godzinie 16.00 w pokoju nr 27.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy Kaźmierz, pok.27 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy
i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2020r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kaźmierz.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej zwanym RODO, w związku z art. 17 pkt 1 i 9 oraz art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) jako Administrator danych osobowych informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kaźmierz, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz, nr tel. 61 29 18 065, mail: gmina@kaźmierz.pl
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Marta Andraszak, adres e-mail: iod@kazmierz.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w związku z prowadzeniem procedury planistycznej dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 17 pkt 1 i 9 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r, poz. 1945 z późn.zm.),
a także art. 39 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 i 730), a gdy okres przechowywania danych osobowych nie wynika z przepisów ww. ustawy zgodnie z art. 6 postępowanie z dokumentacją archiwalną ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle, można uzyskać tylko w przypadku, gdy ujawnienie tych źródeł nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że podane dane osobowe przetwarzane są
z naruszeniem przepisów prawa.
9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
33978523
drukuj ogłoszenie