Ogłoszenie

Starosta Koniński zawiadamia o wyłożeniu projektów operatu opisowo-kartograficznego

wielkopolskie, Konin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33978771
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-510 Konin
Ulica
Aleje 1 Maja
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE

SzczegółySTAROSTA KONIŃSKI
zgodnie z art. 24a, ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zmianami)
zawiadamia
że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, 62-510 Konin, Aleje 1 Maja 9 (pokój nr 251, 252, 1. piętro), w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r., poniedziałek-wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00, środa-piątek w godzinach od 8.00 do 14.00, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób, jednostek organizacyjnych i organów projekt operatu opisowo-kartograficznego sporządzony w oparciu o zamówienie:
? "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Rychwał (2 jednostki ewidencyjne: Rychwał - 21 obrębów ewidencyjnych i Rychwał Miasto - 1 obręb ewidencyjny)", "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Grodziec (1 jednostka ewidencyjna: Grodziec - 21 obrębów ewidencyjnych)", "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Kramsk (1 jednostka ewidencyjna: Kramsk - 32 obręby ewidencyjne)", "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Krzymów (1 jednostka ewidencyjna: Krzymów - 25 obrębów ewidencyjnych)", "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Golina (2 jednostki ewidencyjne: Golina - 22 obręby ewidencyjne i Golina Miasto - 1 obręb ewidencyjny").
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego upoważnione zostało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą "OPGK" Sp. z o.o., z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ulica Pniewskiego 3, w ramach zawartych umów nr 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019 - z dnia 29 kwietnia 2019 r.
? "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Stare Miasto (1 jednostka ewidencyjna: Stare Miasto - 18 obrębów ewidencyjnych)".
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego upoważniona została Kancelaria Geodezyjno-Prawna GEO-LEX Starczyński Józef, ul. Piłsudskiego 8/17, 62-504 Konin, na podstawie umowy nr 9/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Dokumentacja operatu opracowana została na podstawie uzgodnionego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zmianami). Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyjaśnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Ponadto proszę o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport itp.) oraz dokumentów potwierdzających prawo własności (może to być wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku lub inne dokumenty).
Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego, posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszających uwagi o sposobie ich rozpatrzenia.
Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłosi w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa wyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie zostaną uznane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Przetwarzanie danych dotyczących zakładania ewidencji gruntów i budynków pozostaje w zgodności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz.U.L119).
Dane będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione przy zapewnieniu środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w rozporządzeniu.
33978771
drukuj ogłoszenie