Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik w Policach ogłasza konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

zachodniopomorskie, Police

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33980186
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CHEMIK

SzczegółyRada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik w Policach
ogłasza konkurs na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu są następujące:
1. Wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub administracja i zarządzanie.
2. Umiejętność samodzielnego kierowania dużymi zespołami ludzkimi.
3. Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.
4. Umiejętność posługiwania się prawem spółdzielczym oraz ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych.
5. Niekaralność (oświadczenie)
6. Dobry stan zdrowia (oświadczenie).
7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie)
8. Dyspozycyjność.
Oferta kandydata zawierać powinna:
1. Kserokopia dokumentów poświadczających spełnienie wymagań zawartych w punkcie 1.
2. CV zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające historie zatrudnienia.
3. List motywacyjny.
4. Oświadczenie o: niekaralności, nie podleganiu ograniczeniom oraz zakazom pełnienia funkcji kierowniczych, dobrym stanie zdrowia.
5. Pisemne oświadczenie wymagane § 13 ust. 2 Statutu spółdzielni SM "Chemik".
6. Inne dokumenty poświadczające wymagania zawarte w pkt. 2 - 4 mile widziane.
Oferty składać należy w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: "Konkurs na Wiceprezesa Zarządu SM Chemik w Policach" do dnia 24 stycznia 2020 r do godziny 15:00 drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik" w Policach przy ul. Roweckiego 42. Na kopertach nie należy zamieszczać danych osobowych. Decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00 w siedzibie spółdzielni pokój 4.
33980186
drukuj ogłoszenie