Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Przerdsiębiorstaw Komunkacji Samochodwej w Puławach zaprasza do składania ofert na zakup następujących skłądniów majątkowych

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33981131
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PUŁAWACH SP. Z O.O.

SzczegółyObwieszczenie
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Puławach sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na zakup następujących składników majątkowych:
? Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu 32/2 oraz odrębnego prawa własności budynków i budowli na nich posadowionych objętych księgą wieczystą numer LU1P/00056418/5 za cenę nie niższą niż 1 735 000,00 złotych netto.
? Prawa własności działek gruntu 32/1 oraz 33/4 objętych księgą wieczystą numer LU1P/00052510/2 za cenę nie niższą niż 18 000,00 złotych netto.
Minimalna cena sprzedaży za wszystkie wymienione powyżej składniki wynosi 1 753 000,00 złotych netto /słownie złotych: jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące /. Wymagane wadium wynosi 100 000,00 złotych /słownie złotych: sto tysięcy/.
Wymienione powyżej składniki stanowią integralną całość gospodarczą /nieruchomość zabudowana budynkami i budowlami związanymi z usługami transportowymi/ i podlegają sprzedaży łącznie.
Oferty złożone na pojedyncze składniki nie będą brane pod uwagę.
Syndyk sprzedaje wyłącznie składniki mienia wymienione w ogłoszeniu.
Pozostałe składniki masy nie ujęte powyżej nie stanowią przedmiotu sprzedaży. W szczególności sprzedaży nie podlegają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności oraz inne ruchomości nie wymienione w wykazie.
Opis i oszacowanie dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606.
Syndyk posiada zgodę Sędziego Komisarza na sprzedaż opisanych składników z wolnej ręki. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, a także prawo wycofania się ze sprzedaży lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak i odwołania lub unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie oferentem/oferentami, co do złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszych warunków.
Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Spółdzielczym Biała Podlaska Oddział w Lublinie numer 07 8025 0007 0710 5366 2000 0010
Ważna oferta powinna zawierać:
? Nazwisko oferenta z adresem /nazwę firmy z adresem siedziby i statusem prawnym/
? Adres do doręczania korespondencji
? Oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, sposób zapłaty i termin zapłaty
? Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wskazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta/odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów/
? Dowód wpłaty wadium z określeniem na którą nieruchomość wadium zostało złożone.
? Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
? W wypadku, gdy oferentem będzie cudzoziemiec, stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce o ile są one wymagane po stronie oferenta
? Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki określone w artykule 157a ust. 1 i2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
? Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, jak i wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§1 KC.
Sporządzone w języku polskim pisemne zapieczętowane oferty należy składać do dnia 28 lutego 2020r. w KANCELARII NOTARIALNEJ Anny Kutnik w Lublinie ul. Chopina 9/5 w godzinach 10-14 z dopiskiem "oferta na zakup nieruchomości Puławy". Otwarcia ofert dokona syndyk w obecności notariusza. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, który będzie udostępniony oferentom na ich pisemną prośbę. O wyborze oferty oferenci zostaną zawiadomieni listem poleconym. Wybrany oferent zobowiązany zostanie do podjęcia negocjacji i zawarcia umowy przedwstępnej w terminie tygodnia od wezwania, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku.
Syndyk zastrzega sobie, poza opisanymi powyżej przypadkami, prawo do nie rozpatrywania oferty i jej odrzucenia bez prowadzenia dalszych negocjacji w przypadku, gdy cena zaoferowana w ofercie będzie niższa niż cena minimalna określona w niniejszym ogłoszeniu.
33981131
drukuj ogłoszenie