Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książenicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157925
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książenicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną własność i związanego z gruntem prawa własności budynków, położonych w Skierniewicach, województwo łódzkie, przy ul. Czerwonej 8-10, o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych 0,3024 ha i łącznej powierzchni użytkowej budynków 907,10 m2, tj.:
a. prawa własności zabudowanej działki nr 450/2 o powierzchni 0,2531 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach prowadzi księgę wieczystą nr LD1H/00025105/6;
b. prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 449/2 o powierzchni 0,0493 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach prowadzi księgę wieczystą nr LD1H/00028590/3;
c. prawa odrębnej własności i związanego z gruntem prawa własności budynków o łącznej powierzchni użytkowej 907,10 m2.
Cena wywoławcza wynosi 999 922,64 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) i zostanie powiększona o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi stawkami.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty, w terminie do dnia 10.02.2020 r. na adres: Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Mariusz Reza i Współpracownicy; al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice z dopiskiem „JAGO - oferta przetargowa nieruchomość Skierniewice, sygn. akt XII GUp 4/12".
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia 12.02.2020 r. na rachunek bankowy: Firma Handlowa Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej; Bank PKO BP S.A.; 75 1020 3714 0000 4302 0371 1405 w wysokości 99 992,26 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia sześć groszy).
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 13.02.2020 r. w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach, w sali 112 o godz. 9:30.
Przetarg pod nadzorem sędziego-komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej 2 oferty spełniają warunki formalne oraz zawierają cenę nie niższą niż 95% najwyższej zaoferowanej, syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji (przetargu ustnego). Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
Warunki przetargu, ustalone przez sędziego-komisarza oraz operat szacunkowy zawierający szczegółowy opis przedmiotu przetargu, znajdują się w aktach sprawy o sygn. XII GUp 4/12 oraz do wglądu u syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr. tel. +48 32 232 70 55 albo przez e-mail: recepcja_korfantego25@wp.pl.

drukuj ogłoszenie