Ogłoszenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33982318
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-862 Warszawa
Ulica
Żeromskiego 29
Osoba kontaktowa
URZĄD DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

SzczegółyUD-III-WAB.6740.85.2015.KHO
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 61 ust.1 pkt. 2 i art. 90 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późń. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek inwestora - Pana Wojciecha Byśkiniewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "BYŚ" Wojciech Byśkiniewicz z dnia 17.04.2015 r. o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na "rozbudowie kompleksowego zakładu odzysku odpadów etap I zgodnie z decyzją nr 18/2013 o warunkach zabudowy" zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie (dz. nr ewid. 25, 29, 172 z obrębu 7-11-10). Jednocześnie informuję, że dokumentacja na etapie przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko była uzupełniania w dniach 03.07.2018 r., 18.03.2019 r., 19.09.2019 r. oraz 18.10.2019 r., a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie otrzymał opinie uzyskane w trybie art. 90 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu, przed wydaniem postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, można zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej oraz w formie ustnej do protokołu w terminie w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pok. 205, tel.: (22) 443-46-79, w poniedziałki i czwartki w godzinach 8.30-15.30 lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania na środowisko można składać w formie elektronicznej na adres: aurban@um.warszawa.pl z dopiskiem w temacie: BYŚ.
Wszelkie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
Organem administracji publicznej właściwym do wydania pozwolenia na budowę jest Prezydent m.st. Warszawy, natomiast organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Organami właściwymi do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
33982318
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: