Ogłoszenie

Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe o zezwoleniu wnioskodawcy Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33984695
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-802 Gdańsk
Ulica
3 Maja 9A
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

SzczegółyStarszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku postanowieniem z dnia 27 września 2019 roku wydanym w sprawie sygn. akt XII Ns 579/19
zezwolił wnioskodawcy Województwu Pomorskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat od daty wydania niniejszego postanowienia kwoty 1.935,15 zł (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści pięć złotych piętnaście groszy),
stanowiącej kwotę odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji jako działka nr 134/3 o powierzchni 0,0038 ha, położonej w gminie Kwidzyn, obręb Licze, powiat kwidzyński, objętą decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 2 marca 2018 roku nr W.I-II.7820.16.2017.MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Pomorskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że depozyt ten ma zostać wydany na rzecz następców prawnych wierzyciela Edwarda Kisielewskiego na ich żądanie po wykazaniu przez nich uprawnienia wynikającego z prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Edwardzie Kisielewskim lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru tego depozytu. Dla następców prawnych wierzyciela Edwarda Kisielewskiego ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku.
33984695
drukuj ogłoszenie