Ogłoszenie

Ogłoszenie Urzędu Morskiego w Gdyni o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód portowych Gdyni oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33984435
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-338 Gdynia
Ulica
Chrzanowskiego 10
Osoba kontaktowa
Urząd Morski w Gdyni

Szczegóły



Gdynia, 23 styczeń 2020 r.
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu
Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o obszarach morskich" oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni zwanego dalej "projektem planu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.
Projekt planu obejmie akweny portu morskiego w Gdyni zgodnie z załącznikiem mapowym.
Uwagi i wnioski do projektu planu można składać w terminie do dnia 27 marca 2020 :
a) w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
lub
b) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UrzadMorskiGdynia
Uwaga lub Wniosek powinien zawierać:
a) Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
b) Treść wniosku lub uwagi,
c) Opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz współrzędnych obszaru),
d) Uzasadnienie wniosku lub uwagi,
e) Opis przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy o obszarach morskich.
Uwagi i wnioski złożone do projektu planu po upływie terminu, o którym mowa powyżej, mogą pozostać bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.
Formularz do składania uwag i wniosków oraz mapa obrazująca obszar planu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl.
33984435
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: