Ogłoszenie

Dotacje celowe w 2020r Zachodniopomorskiego Woj. Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33986016
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-502 Szczecin
Ulica
WAŁY CHROBREGO 4
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

SzczegółyWOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Tel. 91 433 70 82, fax. 91 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl
DOTACJE CELOWE w 2020 roku
ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami ( DZ. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1674) z dniem 28 lutego 2020 r. upływa termin składania wniosków o udzielenie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie dotacji z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego, planowanych do wykonania w 2020 roku.
Wnioski o udzielenie w 2020 r. dotacji ZWKZ na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacji poniesionych nakładów) można składać do dnia 30 czerwca b.r.
Wysokość środków w dyspozycji ZWKZ przeznaczonych w 2020 r. na w.w. dotacje wynosi 670 000,-zł. Dotacja może obejmować nakłady konieczne wymienione w art. 77 (w.w. ustawy). Wnioskodawcą może być podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku. Zasady i tryb przyznawania dotacji określają PROCEDURY WUOZ w Szczecinie w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej przez ZWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego z 2020 r. Tekst Procedur oraz formularz wniosku o dotację dostępne są na stronie www.wkz.szczecin.pli w siedzibie Urzędu. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, oraz zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;
2) fotograficzną dokumentację stanu technicznego zabytku przed i po pracach konserwatorskich, ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem o dofinansowanie, w ilości 2-6 zdjęć w wersji cyfrowej (w formacie: jpg) lub papierowej, z pisemną zgodą na wykorzystanie przez WUOZ w celach niekomercyjnych ;
3) protokół odbioru prac ze wskazaniem wykonania wszystkich prac wymienionych w pozwoleniu właściwego organu ochrony zabytków
4) kosztorys całkowitych kosztów zadania, zweryfikowany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, jeśli występują i podpisany przez wnioskodawcę
5) oryginały, uwierzytelnione kopie faktur lub rachunków za przeprowadzone prace oraz zakup materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, wraz z dowodami zapłaty
6) zestawienie kosztów zadania z określeniem wielkości wkładu własnego oraz wielkości pozyskanych środków z innych źródeł ze wskazaniem rodzaju prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
7) zestawienie rachunków i faktur ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury
oraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków;
8) Wnioskodawca dołącza dokumenty o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) - pomoc de minimis, zgodne
z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do Procedur.
Kryteria przyznania dotacji to:
1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, w tym uznanie zabytku za Pomnik Historii, 0-40 pkt.
2) stan zachowania w jakim znajduje się obiekt zabytkowy i aktualne zagrożenia dla zabytku, 0-40 pkt.
3) podjęte wcześniej prace, tj. kontynuacja prac (gdy zadanie dotyczy kontynuacji prac przy zakresie, który został rozpoczęty w ostatnich dwóch latach, 0-10 pkt.
4) procentowy udział wkładu własnego, 0-5 pkt. (0 pkt. - brak wkładu)
5) dostępność publiczna zabytku lub przeznaczenie na cele społeczne zabytku po zakończeniu prac, 0-5 pkt.
Wnioski w terminach określonych powyżej należy składać w sekretariacie w siedzibie WUOZ w Szczecinie lub Delegaturze w Koszalinie lub przesłać pocztą na adres Urzędu (decyduje data nadania pocztowego).
33986016
drukuj ogłoszenie