Ogłoszenie

Starosta Radomszczański informuje, że zamierza wszcząć postępowanie w przedmioscie ograniczenia sposobu korzystania z częsci nieruchomości położonej w gminie Masłowice obręb 0007 Kawęczyn

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33987607
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-02-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

SzczegółyRadomsko, dnia 29.01.2020r.
znak: RN.6853.1.2020

OGŁOSZENIE STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO
stosownie do art. 114 ust. 3 i 4, oraz art. 118a w zw. z art. 124, art. 124a i art. 113 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) dalej u.g.n,
Starosta Radomszczański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację
o zamiarze wszczęcia na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21a, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marek Kowalczyk, postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, objętej Decyzją Wójta Gminy Masłowice z dnia 13 grudnia 2019r. Znak: UG.B.6733.5.2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, położonej w gminie Masłowice, w obrębie 0007 Kawęczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 103 o powierzchni 0,41ha, wpisanej w ewidencji gruntów, jako posiadanie samoistne Pani Antoniny Koń c. Ignacego i Eleonory, celem realizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV.
Powyższą nieruchomość, traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy u.g.n.
W związku z powyższym, wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, do zgłaszania się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, do siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. L. Czarnego 22, 97-500 Radomsko, pok. 213, w celu wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.
Aby wykazać swoje prawo rzeczowe do nieruchomości, należy okazać tytuł własności, ewentualnie postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku po poprzednim właścicielu nieruchomości.
Jeżeli w terminie oznaczonym w ogłoszeniu nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 124a u.g.n, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej podejmowanych w niniejszej sprawie, z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości, dokonywane będzie poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Radomsku - www.radomszczanski.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu oraz Urzędu Gminy w Masłowicach.
Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Radomsku, ul Leszka Czarnego 22 w Referacie Gospodarki Nieruchomościami ( pokój 213 ) w godzinach urzędowania lub telefonicznie pod numerem tel. 44 - 685 89 42.
Starostwo Powiatowe w Radomsku - Referat Gospodarki Nieruchomościami;
97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22; tel. +48 44 685 89 28, fax. +48 44 683 43 35
www. HYPERLINK "http://www.radomszczanski.pl/"radomszczanski.pl; starostwo@radomszczanski.pl
Administratorem danych osobowych jest Starosta Radomszczański. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://bip.radomszczanski.pl/bipkod/14395088
33987607
drukuj ogłoszenie