Ogłoszenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla " Zielone Wzgórza " w Słubicach

lubuskie, Słubice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33991061
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-100 Słubice
Ulica
Akademicka 1
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH

SzczegółyOBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "ZIELONE WZGÓRZA"
w Słubicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 w nawiązaniu do art. 46 pkt 1 oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr X/68/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "ZIELONE WZGÓRZA" w Słubicach, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "ZIELONE WZGÓRZA" w Słubicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.02.2020 r. do 17.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, w pokoju nr 229, w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, w sali konferencyjnej na II piętrze o godz. 1000.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach, pok. 229 w godzinach przyjmowania interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 800 - 1400, środa w godz. 1000 - 1600, pok. 229 lub pod nr tel. 95-737 20 59 oraz składać uwagi do ww. postępowania.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Uwagi należy składać na adres: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, lub adres: e-mail: dominika.toporkiewicz@slubice.pl. lub na platformie ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Słubic.
Załącznik nr 1:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: "RODO", informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, telefon kontaktowy: 95 737 20 00.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pllub pisemnie na adres Administratora.
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu wprowadzenia zmian do wyłożonego projektu planu miejscowego, w wyniku przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami, wniesionych uwag do wyłożonego dokumentu i ich rozpatrzenia oraz przedstawienia radzie miejskiej projektu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag przez Burmistrza, stosownie do art. 17 pkt.9, 11, 12, 13 i 14 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 15, 16, 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587) tj. w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.6 ust. 1 lit. C RODO) w związku z art. 17a Ustawy.
4. Wniesione dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych - jako dokumenty kategorii kategorii "A"(oznaczającej dokumenty przechowywane wieczyście), tj. teczki spraw zakończonych zostaną przekazane do siedziby archiwum zakładowego na okres 25 lat, a następnie do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.
5. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
8. Konsekwencją nie podania przedmiotowych danych jest pozostawienie wniosków/ uwag bez rozpatrzenia.
9. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii - z tym, że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. G RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
- prawo do sprostowania, poprawiania swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
33991061
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: