Ogłoszenie

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza rekrutację na stanowisko: Specjalisty do spraw inwestycyjncyh

mazowieckie, Gostynin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33995206
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GOSTYNIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyGostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza rekrutację na stanowisko:
specjalisty do spraw inwestycyjnych
Wymagania w stosunku do kandydatów:
? wykształcenie wyższe, techniczne - specjalność inżynier budownictwa, uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego, co najmniej roczny staż pracy na podobnym lub zbliżonym stanowisku,
? wykształcenie średnie techniczne, uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego, co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym lub zbliżonym stanowisku,
? znajomość obsługi komputera - w szczególności programów dedykowanych dla budownictwie,
? nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
? znajomość przepisów: Prawa spółdzielczego, Prawa budowlanego, Prawa energetycznego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych z zakresu prawa budowlanego i ciepłownictwa,
? niekaralność za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa karno-skarbowe,
? korzystanie z pełni praw publicznych
? posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
Wymagania fakultatywne
? podyplomowe studia z zakresu: ciepłownictwa, auditing energetyczny.
Ponadto od kandydatów oczekujemy:
? umiejętności współpracy w grupie,
? komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji,
? systematyczności w pracy i konsekwencji w działaniu.
Wymagane dokumenty:
? Życiorys (CV), list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem,
? Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i studiów podyplomowych lub odpis świadectwa technikum zawodowego,
? Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz spełnienie wymagań (w szczególności świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, itp. dokumenty) - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
? Pisemną zgodę na zaciągnięcie opinii z poprzednich miejsc pracy,
? Pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rekrutacji i ich akceptacji,
? Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji,
? Pisemne oświadczenie kandydata, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karna lub karne skarbowe,
? Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
? Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
Prosimy o umieszczenie w treści cv poniższej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gostynińską Spółdzielnię Mieszkaniową danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 221 KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazywanych z własnej inicjatywy".
Dokumenty fakultatywne:
- referencje z poprzednich miejsc pracy.
Oferty należy składać do dnia 24 marca 2020 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: "Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw inwestycyjnych"): 1) przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, 2) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00, 3) w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres: sekretariat@gsmgost.pl, decyduje data i godzina wpływu oferty na podaną skrzynkę poczty elektronicznej.
Prezes Zarządu GSM
33995206
drukuj ogłoszenie