Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark z siedzibą w Bytomiu

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark z siedzibą w Bytomiu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158394
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyOgłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark z siedzibą w Bytomiu

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

§ 1. Przedmiot

1. Przedmiotem ogłoszenia jest konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji artystycznej - Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wojciecha Kilara 29, zwanego dalej „Teatrem".
2. Zakresem będzie wykonywanie zadań dyrektora, określonych w statucie Teatru w okresie trzech sezonów artystycznych.
3. Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji są określone w statucie i regulaminie organizacyjnym Teatru.

§ 2. Wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów

1. Kandydat na stanowisko dyrektora Teatru musi spełniać poniższe wymogi formalne:
1) posiadać wykształcenie wyższe;
2) posiadać minimum 5 lat stażu pracy, w tym minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub związanym z zarządzaniem zespołem;
3) posiadać doświadczenie przy tworzeniu i realizacji projektów kulturalnych lub pracy w instytucjach kultury;
4) spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5) niekaralność;
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2.Wymagania merytoryczne, które musi spełniać kandydat na stanowisko dyrektora Teatru:
1) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;
2) znajomość statutowych zadań Teatru i jego specyfiki jako instytucji artystycznej;
3) znajomość metod zarządzania finansami i zespołem oraz umiejętność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji i planowania;
4) znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

3. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:
1) doświadczenie w zakresie realizacji dużych projektów artystycznych;
2) doświadczenie w zarządzaniu zespołem nie mniejszym niż 20 osób;
3) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury o profilu związanym ze sztuką taneczną;
4) studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem, szczególnie w dziedzinie kultury;
5) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.

§ 3. Warunki formalne zgłoszenia do konkursu

1.Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:
1) kwestionariusz osobowy;
2) pisemne zgłoszenie do konkursu z uzasadnieniem motywującym kandydowanie na stanowisko dyrektora Teatru;
3) pisemne opracowanie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru (autorska koncepcja programowa i organizacyjna Teatru), ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe placówki i kierunki rozwoju instytucji (w wersji papierowej);
4) udokumentowany (kserokopiami: świadectw pracy, zaświadczeń, innych umów, listów referencyjnych, dokumentów potwierdzających) co najmniej 5-letni staż pracy oraz 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub w zarządzaniu zespołem (do tego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, pełnienie funkcji w organach zarządczych spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń);
5) udokumentowane doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucjach kultury (kserokopie: świadectw pracy, zaświadczeń, innych umów, listów referencyjnych, dokumentów potwierdzających);
6) kserokopie dyplomów ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach;
7) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że stan zdrowia kandydata pozwala na pracę na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karnoskarbowe;
9) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument) o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub zobowiązanie do jej zamknięcia przed powołaniem na stanowisko;
11) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
12) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanychw związku z konkursem, dla potrzeb jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1771, z późn. zm.);
13) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument) o znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;
14) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że po zakończeniu procesu wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora wyraża zgodę na upublicznienie koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej Teatru;
15) w przypadku spełniania kryteriów preferowanych dokumenty potwierdzające ich spełnienie;
16) do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty, opinie lub rekomendacje.

2. Autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru, o którym umowa w ust. 1 pkt. 3 powinien opierać się na dotychczasowym dorobku Teatru, tradycji tańca w Bytomiu oraz być zgodny z ideą jego powołania i celami statutowymi.

3. Autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru, którego zawartość nie powinna przekroczyć 10 stron musi zawierać:
1) ramowy program działalności Teatru na co najmniej 3 lata;
2) plan organizacyjno-finansowy Teatru (w tym projekt struktury organizacyjnej, polityki finansowej, modelu zarządzania, optymalizacji zatrudnienia, planów remontowych i inwestycyjnych);
3) plan komunikacyjno-promocyjny Teatru, w tym plan poszerzania odbiorców Teatru;
4) plan współpracy z innymi instytucjami kultury, organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, a także podmiotami i środowiskami na poziomie miasta oraz województwa;
5) powinien wpisywać się w dokumenty strategiczne Miasta, w tym Gminny Program Rewitalizacji.

4. W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru, jego autorski program, zgodnie z zapisami ustawy, będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.

§ 4. Procedura konkursowa

1. Podpisane oferty wraz z załącznikami oraz spisem wszystkich dokumentów składanych przez kandydata należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark - NIE OTWIERAĆ".
2. Oferty muszą wpłynąć na podany w ust. 1 adres do 20 kwietnia br. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
3. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie.
4. Przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu ustala się nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
5. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru udziela Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, ul. Wojciecha Kilara 29, 41-902 Bytom, tel. 32 428 13 00, e-mail: sekretariat@teatrrozbark.pl), a także Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu (poniedziałek: 7.30-17.30, wtorek-piątek: 7.30-15.00, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, tel. 32 77 98 701, e-mail: kk@um.bytom.pl).
6. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent Bytomia powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru będzie upubliczniony.
7. Zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu, terminie i warunkach stawiennictwa przed komisją uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.
8. Z posiedzeń komisji są sporządzane protokoły.
9. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.
10. Oferty wraz z dokumentacją nie są zwracane chyba, że składający o to wystąpi.
11. Wyniki konkursu zostaną upublicznione.

Prezydent Bytomia
Mariusz Wołosz

 

drukuj ogłoszenie