Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim o zasiedzenie nieruchomości położonej we Włodzimierzowie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158446
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-03-2020

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb., I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 841/19 z wniosku Włodzimierza Beśki o stwierdzenie, że Włodzimierz Beśka nabył w drodze zasiedzenia z dniem 1 stycznia 2012 r. prawo do własności nieruchomości położonej we Włodzimierzowie, gmina Sulejów, w obrębie ewidencyjnym 0022 Włodzimierzów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 896 i 589 o łącznej powierzchni 0,06 ha, dla których to nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. nie jest urządzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia zgłosili swoje prawa i wykazali je, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie