Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158454
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Kleszczowie Uchwały Nr XIV/125/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszarów położonych w granicach administracyjnych Gminy Kleszczów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie. Wnioski do studium w wyżej wymienionym zakresie należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub w formie elektronicznej na adres email: kancelaria@kleszczow.pl.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: kancelaria@kleszczow.pl.
Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Kleszczów. Dla ww. projektu studium nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@kleszczow.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. Masz prawo do: dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego.


Sławomir Chojnowski
Wójt Gminy Kleszczów

 

drukuj ogłoszenie