Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przest. miejscowości Żłobnica

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158455
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii na terenie strefy przemysłowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293) oraz uchwały Rady Gminy Kleszczów Nr VII/60/2019 z dnia 12 marca 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii na terenie strefy przemysłowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 marca 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie o godz. 1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2020 r. lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu dokumentacja sprawy (projekt planu miejscowego, prognoza oddziaływania na środowisko, stanowiska organów). Zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i prognozy w terminie do dnia 4 maja 2020 r.
Uwagi do planu miejscowego i prognozy należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, albo w formie elektronicznej na adres: kancelaria@kleszczow.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kleszczów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@kleszczow.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. Masz prawo do: dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia przez nas obowiązku prawnego.

Sławomir Chojnowski
Wójt Gminy Kleszczów

 

 

drukuj ogłoszenie