Ogłoszenie

Nabór wniosków na projekty zapewniające przedsiębiorstwom, w tym przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności, usługi potrzebne do funkcjonowania

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999261
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
al. Niepodległości
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

SzczegółyNabór wniosków na projekty zapewniające przedsiębiorstwom, w tym przedsiębiorstwom
w początkowej fazie działalności, usługi potrzebne do funkcjonowania
DZIAŁANIE
Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Nabór nr RPWP.01.03.01-IZ.00-30-001/20

DLA KOGO?
Uprawnionymi do składania wniosku są: Instytucje otoczenia biznesu.
Instytucje otoczenia biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.
NA CO?
W ramach konkursu dofinansowaniem zostaną objęte projekty zapewniające przedsiębiorstwom, w tym przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności, usługi potrzebne do funkcjonowania (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi okołobiznesowe, usługi doradcze, usługi specjalistyczne) oraz wsparcie inwestycyjne
na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji.
KIEDY?
Nabór trwa od 27 kwietnia 2020 r. do 19 czerwca 2020 r.
GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących
w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.ploraz w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.
Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.
33999261
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: