Ogłoszenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu podaej do publicznej wiadomości że 25 marca 2020r. odbędie się druga licytacja ruchomości należących do POWERGREEN Sp z o.o.

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33997436
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI

SzczegółyNACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZGIERZU
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.03.2020 r. o godzinie 11.00 pod adresem 95-100 Zgierz, ul. Boruty 21, odbędzie się druga licytacja nw. ruchomości należących do "POWERGREEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: ul. Kaczeńcowa 27, 91-214 Łódź
Lp.Typ, modelMasa (kg)Wartość szacunkowaCena wywołania
1Przekładnia zębata-reduktor
nr fabryczny - Z1405442
195032 000,00 zł16 000,00 zł
2Przekładnia zębata-reduktor
nr fabryczny - GZ14050292
75030 000,00 zł15 000,00 zł
3Przekładnia zębata-reduktor
nr fabryczny - GZ14050446
75030 000,00 zł15 000,00 zł
4Przekładnia zębata-reduktor
nr fabryczny - GZ14050293
75030 000,00 zł15 000,00 zł
5Przekładnia zębata-reduktor
nr fabryczny - Z1405441
195032 000,00 zł16 000,00 zł
6Przekładnia zębata-reduktor
nr fabryczny - GZ14052038
195032 000,00 zł16 000,00 zł
7Przekładnia zębata-reduktor
nr fabryczny - Z1405503
54025 000,00 zł12 500,00 zł
8Przekładnia wyciskarki
nr fabryczny - J14042097
180028 000,00 zł14 000,00 zł
9Przekładnia zębata-reduktor
nr fabryczny - GZ14052039
195032 000,00 zł16 000,00 zł
10Przekładnia zębata-reduktor
nr fabryczny - Z1405445
140028 000,00 zł14 000,00 zł
11Przekładnia zębata-reduktor
nr fabryczny - GZ14051201
920542 000,00 zł21 000,00 zł
12Przekładnia zębata-reduktor
nr fabryczny - GZ14051202
920542 000,00 zł21 000,00 zł
13Przekładnia zębata-reduktor
nr fabryczny - Z1405443
140028 000,00 zł14 000,00 zł
14Przekładnia zębata-reduktor
nr fabryczny - Z1405444
140028 000,00 zł14 000,00 zł
15Przekładnia zębata-reduktor
nr fabryczny - GZ14052037
195032 000,00 zł16 000,00 zł
Cena wywołania każdej ww. ruchomości wynosi ? jej wartości szacunkowej.
Wyżej wymienione ruchomości oraz ocenę techniczną będzie można oglądać w dniu licytacji w godzinach od 8.00 do 9.00 w miejscu jej przeprowadzenia, tj. Boruty 21, 95-100 Zgierz.
Warunkiem przystąpienia do licytacji ruchomości jest złożenie wadium, które wynosi 1/10 części oszacowanej wartości ruchomości.
Wadium składa się w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu, do godz. 10.00 w dniu licytacji. Wadium można także wpłacić do dnia 20.03.2020 r. na konto Organu egzekucyjnego NBP O/Łódź nr: 70 1010 1371 0004 4613 9120 0000 z dopiskiem "wadium" oraz oznaczeniem ruchomości, której wpłata dotyczy (dniem wniesienia wadium przelewem jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu egzekucyjnego).
Wartość szacunkowa ww. ruchomości zawiera kwotę podatku od towarów i usług.
Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielone zostanie przybicie, zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom wadium wpłacone bezpośrednio u pracownika prowadzącego sprzedaż zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu licytacji gotówką.
W przypadku wpłaty wadium przelewem wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie siedmiu dni roboczych.
Nabywca obowiązany jest natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny tej nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może dalej uczestniczyć w licytacji. Pozostałą do zapłaty część wylicytowanej kwoty należy wpłacić organowi egzekucyjnemu najpóźniej do godziny 12.00 dnia następnego. Rachunek bankowy NBP O/Łódź nr: 70 1010 1371 0004 4613 9120 0000.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 27-01-015. Naczelnik Urzędu Skarbowego nie ponosi odpowiedzialności za wady licytowanych ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.
33997436
drukuj ogłoszenie