Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

zachodniopomorskie, Kamień pomorski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999478
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Wolińska
Osoba kontaktowa
POWIAT KAMIEŃSKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE STAROSTY KAMIEŃSKIEGO
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym
Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 65, ze zm.), dalej - ustawa o gospodarce nieruchomościami,
Starosta Kamieński
wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia, na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nw. nieruchomości położonej na terenie gminy Golczewo, powiat kamieński, stanowiącej część działki nr ewid. 431, obręb 0007, m. Golczewo, o powierzchni przeznaczonej do ograniczenia 405 m2 poprzez udzielenie zezwolenia Wnioskodawcy na założenie i przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji Nowogard-Golczewo, polegające na podwieszeniu napowietrznych przewodów linii, a także na jej funkcjonowaniu po wybudowaniu na części ww. nieruchomości (przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Nowogard-Golczewo) zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Golczewa nr 6/2019 z dnia 16 grudnia 2019r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7b,72-400 Kamień Pomorski, piętro II pok. 20B, tel. (91) 382 3923 w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w celu wykazania przysługujących im praw.
Dzień podania ogłoszenia do publicznej wiadomości: 23 marca 2020r.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wskazanych powyżej nieruchomości nie zgłoszą się do tut. urzędu, Starosta Kamieński będzie uprawniony do wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z tychże nieruchomości, w myśl art. 124 oraz 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, z pominięciem ich jako stron postępowania.
33999478
drukuj ogłoszenie