Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158623
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-04-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszary Nr 1 - 28
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ośrodka Gminnego Piaski i Osiedla Krasickiego - Obszary Nr 1 - 5

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XIII/117/2019
Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 20 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszary Nr 1 - 28 oraz Uchwałą Nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 20 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Piaski i Osiedla Krasickiego - Obszary Nr 1 - 5, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszary Nr 1 - 28 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Piaski i Osiedla Krasickiego - Obszary Nr 1 - 5.
Zmiana planów obejmuje zakres i obszary określone w wyżej wymienionych uchwałach wraz z załącznikami graficznymi. Przedmiotem planów miejscowych będzie określenie przeznaczenia terenów wskazanych w treści uchwał.
Z treścią uchwał można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piaskach pod podanymi niżej adresami:

https://umpiaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=365&p1=szczegoly&p2=1432393
https://umpiaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=365&p1=szczegoly&p2=1432395

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych i prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 28 maja 2020 r.

Wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej poprzez przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego
w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski,
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez ePUAP: /UMPiaski/skrytka
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@piaski.pl.

Wnioski należy składać do Burmistrza Piask, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia z podaniem: imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Piask
Michał Cholewa

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Miejski w Piaskach informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Piaski zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Burmistrza Piask, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski, tel./fax. (81) 58 21 020/ (81) 56 57 149, e-mail: um@piaski .pl, ePUAP: /UMPiaski/skrytka
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- r.pr.msokolowski@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.
10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

drukuj ogłoszenie