Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 10/220 Starosty Oleskiego z dn. 4 maja 2020 r.

opolskie, Olesno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34007935
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
56-300 Olesno
Ulica
PIELOKA 21
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNIE

SzczegółyZARZĄDZENIE Nr 10/2020
Starosty Oleskiego
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie: zarządzenia biegu terminu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego obrębu ewidencyjnego 0060 - Pludry, jednostka ewidencyjna 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski oraz jego wydłużenia w okresie od 25 maja 2020 r. do 5 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), § 42 pkt 2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 48/146/16 Zarządu Powiatu
w Oleśnie z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz art. 15 zzs ust. 4 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustalam bieg terminu wyłożenia do publicznego wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego obrębu ewidencyjnego 0060 - Pludry, jednostka ewidencyjna 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski w dniach od 4 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. zgodnie z informacją GKM-I.6621.39.6.2018 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
§ 2
Ustalam dodatkowy termin wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego w dniach od
25 maja 2020 r. do 5 czerwca 2020r.
§ 3
Przyczyną zarządzenia biegu terminu określonego przepisem art. 24 a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydłużenia tego terminu jest ważny interes publiczny, wynikający z realizacji zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków" na terenie obrębu ewidencyjnego 0060 - Pludry, jednostka ewidencyjna 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Oleski
Roland Fabianek
34007935
drukuj ogłoszenie