Ogłoszenie

WAT w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: KIEROWNIK DZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158701
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-908 Warszawa
Ulica
gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Szczegóły


Stanowisko: Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

Wymiar etatu: pełny etat, praca poniedziałek - piątek w godzinach 7.30-15.30

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe techniczne - kierunek budownictwo;
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjna - budowlanej bez ograniczeń;
• przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
• minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w tym minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu budowy na stanowiskach np. kierownik projektu, kierownik budowy, inspektor nadzoru;

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w realizacji inwestycji i remontów finansowych z budżetu państwa;
• znajomość prawa zamówień publicznych w szczególności w zakresie opisu zamówienia, szacowania wartości zamówienia, ustalania kryteriów podmiotowych, opisu sposobu obliczenia ceny oferty, zlecania robót dodatkowych i zamiennych, udzielania zamówień dodatkowych;
• bardzo dobra znajomość prawa budowlanego w szczególności w zakresie poszczególnych etapów budowlanych procesów inwestycyjnych i remontowych;
• znajomość kodeksu cywilnego w zakresie robót budowlanych;
• znajomość przepisów bhp;
• umiejętność pisania pism dotyczących spraw związanych z realizowanymi procesami budowlanymi;
• znajomość pakietu MS Office, programu AutoCAD, programu kosztorysującego np. NORMA;

Zakres obowiązków:
• zarządzanie strukturą Działu Inwestycji i Remontów i organizowanie pracy w podległej jednostce;
• współudział w przygotowaniu planu inwestycji i planu remontów oraz nadzór nad właściwą ich realizacją;
• nadzór na całym procesem przygotowania inwestycji i remontów do realizacji;
• uczestniczenie w czynnościach odbiorowych poszczególnych robót budowlanych;
• nadzór nad terminową realizacją zawartych umów;
• dbałość o kompletność, integralność i rzetelność posiadanej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności projektu budowlanego wykonawczego;
• współdziałanie z wykonawcami poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz współpraca j. o. WAT w zakresie działania DIR;

Wymagane cechy:
Umiejętność zarządzania zespołem, organizacji czasu pracy i pracy pod presją czasu, odporność na stres, komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje (w toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów niewymienionych w niniejszym ogłoszeniu).

a) życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r.

b) list motywacyjny,

5. Kompletne aplikacje należy składać w Wojskowej Akademii Technicznej ul. S. Kaliskiego 2 w Warszawie na adres: e-mail: waldemar.grzyb@wat.edu.pl tel. 261 839 042

drukuj ogłoszenie