Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w I Wydziale Cywilnym do sygn. akt I Ns 1113/19/K toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Nowak o stwierdzenie nabycia własności nieruchomoci

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34009121
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym, do sygn. akt: I Ns 1113/19/K toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Nowak przy uczestnictwie Danuty Besztocha, Barbary Cupiał, Antoniego Głowacza, Bożeny Janowicz, Doroty Nowak, Jolanty Nowak, Renaty Pojawa, Krystyny Stryczek i Kazimierza Wójcika o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w inny sposób niż przez zasiedzenie.
Wnioskodawczyni Jolanta Nowak wniosła o stwierdzenie, że Jan Beśtocha, s. Michała i Wiktorii, nabył z mocy prawa w trybie przepisów ustawy z dnia 27 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych własność nieruchomości położonych w Nowej Górze - gmina Krzeszowice, tj.:
- działki nr 10 o pow. 0,16 ha, odpowiadającej parceli gruntowej I kat. 3071/5 objętej KW KR2K/00012422/8 w 264/288 cz., tj. ponad przysługujący mu udział w 24/288 części;
- 1/2 części parceli gruntowej I kat. 2984/4 obj. KW KR2K/00012253/2 ponad przysługujący mu udział w 1/2 części oraz części parceli gruntowej I kat. 2948/6 objętej zaginionym Iwh 1111 Nowa Góra, które odpowiadają działce ewidencyjnej nr 289 o pow. 0,18 ha;
- całą działkę nr 291 o pow. 0,23 ha odpowiadającą parcelom gruntowym I kat. 2940/6 i l kat. 2941 obj. Iwh 751 Nowa Góra;
- 264/288 części parceli gruntowej I kat. 2942/3 obj. KW KR2K/00012422/8, tj. ponad przypadający mu udział 24/288 cz. oraz całe gruntowe I kat. 2946/1 i I kat. 2947/1 obj. księgą dawną Iwh 1113 Nowa Góra (zaginiony), całe parcele gruntowe I kat. 2946/2 i I kat. 2947/3 obj. księgą dawną Iwh 1114 Nowa Góra - zaginiony oraz część parceli gruntowej I kat. 2946/3 obj. księgą dawną Iwh 1111 Nowa Góra - zaginiony, które to parcele odpowiadają obecnej działce ewidencyjnej nr 325 o pow. 0,41 ha;
- 264/288 części parcel gruntowych I kat. 2934/3, 2933/2, 2932/2 i 2921/4 objętych KW KR2K/00012423/5 ponad przysługujący mu udział 24/288 części, które to działki gruntowe odpowiadają działce ewidencyjnej nr 544 o pow. 0,22 ha.
Wnioskodawczyni Jolanta Nowak wniosła również o stwierdzenie, że Joanna Nowak i Józef Nowak nabyli z mocy prawa w trybie przepisów ustawy z dnia 27 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych własność parceli p.bud 313 i parceli gruntowej I kat. 1939/1 obj. KW KR2K/00012424/2, które wraz parcelą gruntową I kat. 2939/4 obj. KW KR2K/00012515/7 stanowiącą już ich własność, wchodzą w skład działki ewidencyjnej nr 493 o pow. 0,06 ha oraz stwierdzenie, że Joanna Nowak i Józef Nowak nabyli przez zasiedzenie z dniem 4.11.2001 roku część działki nr 492 objętej księgą wieczystą KR2K/00012516/4 znajdującej się pod budynkiem stodoły posadowionej na działkach nr 493 i 492.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
34009121
drukuj ogłoszenie