Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZBYCIE UDZIAŁÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO - HANDLOWE „AGROMECH”

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158728
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyOGŁOSZENIE
O PRZETARGU PUBLICZNYM NA ZBYCIE UDZIAŁÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWO - HANDLOWE „AGROMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOKÓŁCE BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SOKÓŁKA

Burmistrz Sokółki, działając w imieniu Gminy Sokółka (16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1), zwanej dalej: „Zbywcą", na podstawie Uchwały Nr XXIII/157/2020 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "AGROMECH" Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce oraz określenia trybu zbycia i procedury wyłonienia nabywcy udziałów przeznaczonych do sprzedaży a także art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 1145 ze zm.)

zaprasza
do składania ofert w publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym dotyczącym nabycia będących własnością Gminy Sokółka udziałów

Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "AGROMECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce w liczbie 21.666 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) udziałów, które stanowią 85% kapitału zakładowego (zwanych dalej: „Udziałami"), z zastrzeżeniem zobowiązania nabywcy do nabycia tych spośród pozostałych udziałów, co do których prawa nieodpłatnego nabycia nie wykonają uprawnieni pracownicy Spółki.

Zbycie Udziałów następuje w trybie przetargu na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 1145 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1302).

Oferty należy składać w dniach od 22.04.2020 do 29.05.2020 w dni robocze, w godz.
8.00 - 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce pod adresem Plac Kościuszki 1, 16 - 100 Sokółka. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 06 2020 r.
Procedura przetargu, założenia do transakcji zbycia Udziałów oraz projekt umowy sprzedaży Udziałów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce.
https://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/d423ff2b422a299/2020/zarzadzenie-nr-2472020.html

 

 

drukuj ogłoszenie