Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa

małopolskie, Sułoszowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34009942
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
51-315 Wrocław
Ulica
Mulicka 6/14
Osoba kontaktowa
SOFTGIS S.C.

SzczegółyOGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla części działek nr 371/1 i 372 położonych w Woli Kalinowskiej, dla części działek nr 2/6, 2/8 i 3/2 (AM 3-11) położonych w Wielmoży, dla części działek nr 1700/11, 1754, 1756 oraz dla działek nr 1303/12, 1303/14 i 1755 położonych w Sułoszowej, obręb Sułoszowa I
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sułoszowa Uchwały nr XVI/143/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla części działek nr 371/1 i 372 położonych w Woli Kalinowskiej, dla części działek nr 2/6, 2/8 i 3/2 (AM 3-11) położonych w Wielmoży, dla części działek nr 1700/11, 1754, 1756 oraz dla działek nr 1303/12, 1303/14 i 1755 położonych w Sułoszowej, obręb Sułoszowa I, oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do działek nr 371/1, 372 w Woli Kalinowskiej, działek nr 2/6, 2/8 i 3/2 (AM 3-11) w Wielmoży, działek nr 1700/11, 1754, 1756, 1755, 1303/12, 1303/14 w Sułoszowej (obręb Sułoszowa I), będących przedmiotem zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2020 r.
Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@suloszowa.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany studium jest Wójt Gminy Sułoszowa.
Wójt Gminy Sułoszowa
mgr inż. Stanisław Gorajczyk
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32 045 Sułoszowa, tel. 123896028; gmina@suloszowa.pl. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym wnioskodawcy mogą skontaktować się drogą elektroniczną: iod@suloszowa.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugsuloszowa na stronie internetowej Urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
34009942
drukuj ogłoszenie