Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie o zezwolenie na złozenie depozytu sądowego.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34013842
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY-WOLI W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt II Ns 489/18
POSTANOWIENIE
Dnia 23 stycznia 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Monika Lipka
po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2019 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddziału w Gdańsku
z udziałem Jadwigi Majkowskiej
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego
postanawia:
1. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Jadwigi Majkowskiej - kuratora w osobie pracownika tutejszego Sądu Wiktorii Gajda, celem reprezentowania w postępowaniu o złożeniu przedmiotu świadczeń do depozytu sądowego,
2. dokonać ogłoszenia o ustanowieniu kuratora w budynku tutejszego Sądu, Sądu Rejonowego w Kościerzynie oraz w lokalu Urzędu Gminy Kościerzyna przez okres jednego miesiąca,
3. zezwolić Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddziałowi w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 189,91 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na własność Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 13/2, położonej w obrębie nr 7, gminy miasta Kościerzyna, dla której prowadzona była księga wieczysta nr GD1E/00003052/1, w której udział w 360/4032 w prawie własności przysługuje Jadwidze Majkowskiej,
4. wskazać, że uprawnioną do odbioru świadczenia wskazanego w punkcie 3 jest Jadwiga Majkowska albo jej następcy prawni po wykazaniu następstwa dokumentem urzędowym,
5. przyznać i wypłacić ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie na rzecz Wiktorii Gajda kwotę 96 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych) tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli.
34013842
drukuj ogłoszenie