Ogłoszenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34014753
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-803 Gdańsk
Ulica
Nowe Ogrody 8/12
Osoba kontaktowa
Urząd Miejski w Gdańsku

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 1474 z późniejszymi zmianami),
Prezydent Miasta Gdańska
wykonujący zadania Starosty
zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu na wniosek Zarządcy drogi, reprezentowanego przez Pana Piotra Gregorowicza, z dnia 23.12.2019 r., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności:
p.n. "Przebudowa ulicy Przyrodników w Gdańsku wraz z budową odcinka drogi lokalnej od km 0+000.000 do km 0+403.350"
zlokalizowanej na następujących działkach:
- powiat Miasto Gdańsk, gmina Gdańsk, obręb 024 - działki nr: 359, 116, 345/2, 344/4, 344/6, 344/1, 343/1, 343/2, 341/4, 532, 536, 342/4, 324/2, 342/2, 346/1, 389/6, 394/4, 393/6, 347/2, 393/7, 405/1, 392/2, 391/6, 404;
w tym:
w liniach rozgraniczających teren projektowanego pasa drogowego:
ul. Przyrodników
- powiat Miasto Gdańsk, gmina Gdańsk, obręb 024 - działki nr: 536, 532, 341/5 (341/4), 344/4, 344/8 (344/1), 344/10 (344/6), 343/1, 345/3 (343/2), 342/4, 342/2, 324/2, 389/6, 346/1, 394/4, 347/2, 405/1, 392/2, 391/11 (391/6), 393/10 (393/7), 404/1 (404);
objętych obowiązkiem budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
- powiat Miasto Gdańsk, gmina Gdańsk, obręb 024 - działki nr: 116, 359, 348/1, 346/2, 329, 325/3, 77/9, 78, 85, 79, 83, 341/3, 389/5, 324/1, 393/11 (393/7);
Uwaga: W nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości.
W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego,
że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod numerem 58 32-36-438, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia wyłącznie
za pośrednictwem poczty lub przez platformę e-PUAP, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Na podstawie art. 15 zzzzzn pkt.2) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567
i 568), zmienionej art. 73 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U z 2020 r. poz. 6950) istnieje możliwość udostępnienia akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.
W związku z wprowadzeniem z dniem 13.03.2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433) w tut. organie wyłączono z dniem 16.03.2020 r. bezpośrednią obsługę interesantów.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 10.06.2020 r.
34014753
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: