Ogłoszenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34014789
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
80-855 Gdańsk
Ulica
Wały Piastowskie 24
Osoba kontaktowa
Biuro Rozwoju Gdańska

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293) , oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o:
podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
L.p.Nr uchwały RMGNazwa planu
?XXIII/604/20 z dnia 28.05.2020Ołowianka - część centralna i północna
?XXIII/605/20 z dnia 28.05.2020Klukowo rejon ulic Radiowej i linii PKM
?XXIII/606/20 z dnia 28.05.2020Wyspa Sobieszewska rejon ulic Narcyzowej i Kwiatowej
Załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów
w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres
Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk
oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.plw terminie do dnia 10 lipca 2020 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Gdańska
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Biuro Rozwoju Gdańska, a nadto.
Administrator danych
? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.
Inspektor ochrony danych
? We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gdansk.gda.pl.
Cel przetwarzania
? Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną.
Podstawa przetwarzania danych
? Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.
Okres przechowywania danych
? Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Odbiorcy danych
? Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi.
Prawa osób
? Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
34014789
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: