Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Piask w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158935
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły



Ogłoszenie Burmistrza Piask
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Piaskach Uchwały Nr XLVIII/350/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski oraz Uchwały Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski.

Zmiana studium obejmuje zakres i obszary określone w wyżej wymienionych uchwałach wraz
z załącznikami graficznymi.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. studium. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Piask, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski, w terminie do dnia 08 lipca 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. „ustawy" organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W związku
z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Piaskach oraz wnieść uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 40 „ustawy" uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piaskach, pocztą na adres:
Urząd Miejski w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@piaski.pl, w terminie do dnia 08 lipca 2020 r. Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Piask. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Piask
Michał Cholewa


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Miejski w Piaskach informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Piaski zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Burmistrza Piask, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski, tel./fax. (81) 58 21 020/ (81) 56 57 149, e-mail: um@piaski .pl, ePUAP: /UMPiaski/skrytka
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- r.pr.msokolowski@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.
10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

drukuj ogłoszenie