Ogłoszenie

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ogłasza konkurs na stanowiska kierowników

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158995
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ogłasza konkurs na STANOWISKA KIEROWNIKÓW : Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Kliniki Urologii Onkologicznej, Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Kliniki Radioterapii, Kliniki Onkologii Klinicznej, Zakładu Radioterapii, Zakładu Fizyki Medycznej, Bloku Operacyjnego, Oddziału Chemioterapii Dziennej w NIO-PIB Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.

Wymagania dla kandydatów:

Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej
• stopień naukowy profesora nauk medycznych,
• tytuł specjalisty w dziedzinie zgodnie z profilem jednostki organizacyjnej (chirurgii onkologicznej),
• dorobek naukowy w dziedzinie zgodnej z profilem komórki organizacyjnej,
• doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
• znajomość co najmniej jednego języka obcego,

Kliniki Urologii Onkologicznej

• stopień naukowy profesora nauk medycznych,
• tytuł specjalisty w dziedzinie zgodnie z profilem jednostki organizacyjnej (urologii),
• dorobek naukowy w dziedzinie zgodnej z profilem komórki organizacyjnej,
• doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
• znajomość co najmniej jednego języka obcego,

Kliniki Ginekologii Onkologicznej
• stopień naukowy profesora nauk medycznych;
• tytuł specjalisty w dziedzinie zgodnie z profilem jednostki organizacyjnej (ginekologii onkologicznej),
• dorobek naukowy w dziedzinie zgodnej z profilem komórki organizacyjnej,
• doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
• znajomość co najmniej jednego języka obcego,

Klinika Radioterapii
• co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych;
• tytuł specjalisty w dziedzinie zgodnie z profilem jednostki organizacyjnej (radioterapii onkologicznej),
• dorobek naukowy w dziedzinie zgodnej z profilem komórki organizacyjnej,
• doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
• znajomość co najmniej jednego języka obcego;

Klinika Onkologii Klinicznej
• co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych,
• tytuł specjalisty w dziedzinie zgodnie z profilem jednostki organizacyjnej (onkologii klinicznej),
• dorobek naukowy w dziedzinie zgodnej z profilem komórki organizacyjnej,
• doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
• znajomość co najmniej jednego języka obcego;

Zakład Radioterapii
• co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych,
• tytuł specjalisty w dziedzinie zgodnie z profilem jednostki organizacyjnej (radioterapii onklogicznej),
• dorobek naukowy w dziedzinie zgodnej z profilem komórki organizacyjnej,
• doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
• znajomość co najmniej jednego języka obcego,

Zakład Fizyki Medycznej
• co najmniej tytuł magistra w dziedzinie fizyki medycznej,
• tytuł specjalisty w dziedzinie zgodnie z profilem jednostki organizacyjnej (fizyki medycznej),
• dorobek naukowy w dziedzinie zgodnej z profilem komórki organizacyjnej,
• doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
• znajomość co najmniej jednego języka obcego,

Blok Operacyjny
• co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych,
• tytuł specjalisty w dziedzinie zgodnie z profilem jednostki organizacyjnej (chirurgii onkologicznej, urologii, ginekologii onkologicznej),
• dorobek naukowy w dziedzinie zgodnej z profilem komórki organizacyjnej,
• doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
• znajomość co najmniej jednego języka obcego,

Oddział Chemioterapii Dziennej
• co najmniej lekarz ze specjalizacją zgodnej z profilem jednostki organizacyjnej (onkologii klinicznej),
• dorobek naukowy w dziedzinie zgodnej z profilem komórki organizacyjnej,
• doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
• znajomość co najmniej jednego języka obcego,

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
• deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie
z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)";
• dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez kandydata,
• opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej w tym osiągnięcia naukowo - badawcze, dydaktyczne i organizacyjne,
• inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym spis publikacji potwierdzony podpisem kandydata,
• oświadczenie o niekaralności za wykroczenia zawodowe,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko kierownika w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Krakowie (miejsce pracy: .............................( wpisać nazwę komórki organizacyjnej )" adres: Sekretariat Dyrektora Oddziału Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska11, 31-115 Kraków do dnia 24 czerwca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona oceny wstępnej kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja Konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie do 7 dni od daty upływu terminu ich zgłoszenia, o czym kandydaci zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania konkursowego zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Organizacyjny tel. (12) 63 48 447.

 

 

drukuj ogłoszenie